POUCZENIE

o prawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem z Biura Obsługi Klienta CUKIERNI SOWA Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę.

 

2.    Jeżeli skarga dotyczy towarów lub usług oferowanych bezpośrednio przez Cukiernię Sowa Sp. z o.o. w Bydgoszczy, to:

a.       Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, na podstawie art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, wynikającymi z brzmienia art. 7a Ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wykonanie umowy (w szczególności o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej) – w celu rozpatrzenia sprawy i obrony przed roszczeniami.

b.      Odbiorcą danych osobowych jest Cukiernia SOWA Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną (w tym Remigiuszowi Talaczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą 01 STUDIO Remigiusz Talaczyński, ul. Kcyńska 12 lok. 11, 85 – 304 Bydgoszcz, NIP 5541925947) oraz prawną, a także – w zakresie doradztwa dot. reklamacji – Pawłowi Włodarczykowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BUZZA Paweł Włodarczyk, NIP 953 260 32 41, ul. Gołębia nr 70B/6, 85 – 309 Bydgoszcz;

c.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu) jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji.

d.      Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie powoduje negatywnych skutków – odbywa się ono na podstawie zgody uprawnionego. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – jednakże nie powoduje to bezprawności przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem;

e.       Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia się Państwa roszczeń względem Administratora z tytułu umowy (liczonych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego), której dotyczy reklamacja oraz następujący po tym okres 3 miesięcy. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte niezwłocznie po rozpoznaniu żądania w tym zakresie.

 

3.    Jeżeli skarga dotyczy towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców Cukierni Sowa Sp. z o.o. w Bydgoszczy, to:

a.       Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, na podstawie art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. w celu ochrony renomy jego marki oraz badania prawidłowości wywiązywania się jej franczyzobiorców z zawartych z nią umów, a także w celu udzielenia Państwu pomocy w rozwiązaniu sporu z podmiotem prowadzącym punkt, którego dotyczy reklamacja.

b.      Odbiorcą danych osobowych jest Cukiernia SOWA sp. z o.o. w Bydgoszczy. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną oraz prawną, a także – w zakresie doradztwa dot. reklamacji – Pawłowi Włodarczykowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BUZZA Paweł Włodarczyk, NIP 953 260 32 41, ul. Gołębia nr 70B/6, 85 – 309 Bydgoszcz. Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane zostaną przekazane podmiotowi prowadzącemu punkt, którego usług dotyczy reklamacja.

c.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu) jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji.

d.      Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie powoduje negatywnych skutków – odbywa się ono na podstawie zgody uprawnionego. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – jednakże nie powoduje ono bezprawności przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Jednakże brak zgody na przekazanie danych do podmiotu prowadzącego punkt może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy w rozwiązaniu sporu.

e.       Dane osobowe przetwarzane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia komunikacji dotyczącej skargi. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych zostaną one usunięte niezwłocznie po rozpoznaniu żądania w tym zakresie.

 

4.    Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.

 

5.    Posiadają Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.