POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Misją Cukierni Sowa sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom pełnego zakresu profesjonalnych usług i produktów z zachowaniem kompleksowej ochrony powierzonych nam informacji i danych osobowych.

 

Nasze podejście do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa jest oparta na trzech podstawowych zasadach:

 • Wsłuchujemy się w potrzeby i wymagania naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania, również w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Przy planowaniu realizacji procesów identyfikujemy potencjalne ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności danych i podejmujemy działania w celu zapobiegania tym ryzykom,
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów i stron zainteresowanych,
 • Postępowanie zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych, m.in. poprzez minimalizację przetwarzania danych osobowych lub jak najszybszą pseudonimizację danych osobowych.

 

Powyższe zasady bezpieczeństwa realizujemy poprzez:

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii IT w zakresie bezpieczeństwa i systemów informatycznych,
 • Zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych nam danych poprzez postępowanie z danymi zgodne z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa, wymaganiami klientów i wymaganiami procedur bezpieczeństwa,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Spółki lub klientów w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 • Systematyczne szkolenie osób pracujących pod nadzorem Spółki w zakresie bezpieczeństwa,
 • Uświadamianie pracownikom znaczenia ich pracy i znaczenia ich osobistego wkładu w efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również konsekwencji działań niezgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Udokumentowany proces zarządzania naruszeniami, incydentami w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Monitorowanie i ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń,
 • Regularną ocenę realizacji celów bezpieczeństwa i planów postępowania z ryzykiem pod względem zgodności z kierunkiem strategicznym Spółki.

 

Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Zobowiązujemy się do stałego spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i doskonalenia stosowanych zabezpieczeń.

 

Odpowiedzialność

Każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych mu danych. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem spoczywa na Kierownictwie firmy.

 

Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych oraz celami niniejszej polityki.

 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa informacji jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.

 

Administrator danych osobowych

CUKIERNIA SOWA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000923230, NIP: 9671053672 jest administratorem danych osobowych we wszystkich niżej wymienionych procesach. Można się z nami skontaktować pisemnie na adres siedziby lub mailowo iod@cukierniasowa.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z praw, które są Ci przyznane na mocy przepisów o ochronie danych możesz się z nim skontaktować bezpośrednio – pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo – iod@cukierniasowa.pl
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni aktualnie Robert Gruz – adwokat.

 

Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1. Budowanie wizerunku administratora

2. Interakcje z użytkownikami platformy społecznościowej

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu.

Prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1. Budowanie wizerunku administratora

2. Interakcje z użytkownikami platformy społecznościowej

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes

Planowany czas przetwarzania

Rekrutacja

Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO

Art. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO

1. Nabór pracowników
2. Obrona i dochodzenie roszczeń

Do czasu ukończenia rekrutacji na dane stanowisko, a jeżeli zgoda obejmuje dalsze rekrutacje, to do czasu jej cofnięcia nie dłużej jednak niż do przez kolejne 12 miesięcy.

Zatrudnienie

Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b), h) RODO

Przepisy ustaw o:

 

1. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2. rachunkowości

3. Kodeks Pracy

4. systemie ubezpieczeń społecznych

5. Emeryturach i rentach

6. pracowniczych planach kapitałowych

7. ZFŚS

Obrona i dochodzenie roszczeń

Dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń (3 lata) lub przez okres wskazany przepisami prawa (10 lub 50 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Relacje z kontrahentami

Art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO

Przepisy ustaw o:

1. podatku dochodowym od osób prawnych

2. podatku od towarów i usług

3. rachunkowości

Obrona i dochodzenie roszczeń

Przez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Relacje z franczyzobiorcami

Art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO

Przepisy ustaw o:

1. podatku dochodowym od osób prawnych

2. podatku od towarów i usług

3. rachunkowości

Obrona i dochodzenie roszczeń

Przez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Kontakt (mail, telefon, formularze www, czat)

Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO

1. Obrona i dochodzenie roszczeń
2. Odpowiedź na zapytania i dalsza korespondencja

Przez okres, w którym dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Przetwarzanie danych osób będących reprezentantami kontrahentów lub klientów

Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO

1. podatku dochodowym od osób prawnych

2. podatku od towarów i usług

3. rachunkowości

1. Wykonanie umowy, której stroną jest pracodawca lub zleceniodawca reprezentanta.
2. Obrona i dochodzenie roszczeń

Przez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Przetwarzanie danych osób będących klientami

Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO
Przepisy ustaw:

1. o rachunkowości,

2. o prawach konsumenta,

3. Kodeksu cywilnego.

1. Obrona i dochodzenie roszczeń
2. Obsługi reklamacji

Przez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Pliki cookies i logi serwera

Art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO,

Art. 173 Prawa telekomunikacyjnego

Przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania witryny

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.

Monitoring wizyjny

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
2. Ochrona mienia

3. Kontroli produkcji

4. Zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę

Do nadpisania danych, nie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku,  gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub Pracodawca poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu.

Publikacja wizerunku

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

1. Budowanie wizerunku administratora
2. Marketing

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu.

Prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1. Budowanie wizerunku administratora
2. Interakcje z użytkownikami platformy społecznościowej

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu.

Prowadzenie konkursów

Art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO

1. Dopuszczanie Uczestnika do udziału w Konkursie
2. Ocena pracy konkursowej
3. Umożliwienie wręczenia Nagród i wzięcia udziału w warsztatach

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody, gdy była ona podstawą przetwarzania.

Przetwarzanie danych osób będących reprezentantami osób małoletnich

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1. Dokonywanie czynności prawnych z osobami reprezentowanymi (m.in. udział w konkursach, wyrażenie zgód na wykorzystanie wizerunku)

Do czasu ustania przydatności do celów, w jakich dane zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do wyrażenia sprzeciwu.

 

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT), a także dostawcy swoistych usług dla spółki (banki, firmy telekomunikacyjne, kancelarie prawne, audytorzy).

 

Witryna cukierniasowa.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

 

Administrator wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie linki do innych stron internetowych. Nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przepisy RODO przyznają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem);
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Prawa te nie są jednak bezwzględne i w określonych okolicznościach mogą nie przysługiwać (np. prawo do wniesienia sprzeciwu lub usunięcia danych nie ma zastosowania w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, a prawo dostępu do danych nie obejmuje przypadków, w których mogłoby to wpływać na prawo do prywatności innych osób). Przepisy art. 12-22 RODO precyzują, w jakich okolicznościach możesz zrealizować określone uprawnienie. W przypadku wątpliwości możesz skontaktować się z naszym IOD – iod@cukierniasowa.pl.

 

Przetwarzanie danych poza terenem Europejskiego Obszary Gospodarczego
Przywiązujemy wielką wagę do kwestii ochrony danych, dlatego nie przetwarzamy na tę chwilę danych poza terenem Europejskiego Obszary Gospodarczego. Państwa spoza tego obszaru mogą nie zapewniać adekwatnego poziomu ochrony danych wobec tego, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na taki transfer danych (np. w związku z wykorzystaniem określonych technologii i rozwiązań w obszarze IT), to każdorazowo zapewnimy odpowiednim instrumentem prawnym, że dane będą należycie chronione. Do instrumentów tych zaliczymy przede wszystkim standardowe klauzule umowne oraz decyzję Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych w danym państwie. Kopię stosowanych zabezpieczeń można uzyskać u administratora danych osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, ale jest warunkiem wykonania określonej czynności przetwarzania (np. podanie danych w rekrutacji jest warunkiem wzięcia w niej udziału lub podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy). Odmowa podania takich danych wiąże się brakiem możliwości wykonania danej czynności. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury). Jeżeli jakieś dane przetwarzane są na podstawie zgody (np. dane wykraczające poza te wskazane w art. 221 Kodeksu pracy w rekrutacji, dane służące do wykonywania czynności marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej), to zawsze podanie danych jest dobrowolne.


Niniejsza Polityka obowiązuje od 23.02.2024 r.

Znajdź cukiernię

Lokalizuj  

Białe Błota

ul. Szosa Szubińska 8 (Biedronka)

zobacz wizytówkę

Białystok

ul. Hetmańska 16 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka)

zobacz wizytówkę

ul. Miłosza 2 (CH Atrium Biała)

zobacz wizytówkę

ul. Produkcyjna 84 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

ul. Świętojańska 15 (Alfa Centrum)

zobacz wizytówkę

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park Bielsko-Biała)

zobacz wizytówkę

ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera)

zobacz wizytówkę

Bydgoszcz

al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady)

zobacz wizytówkę

ul. Fordońska 141 (CH Galeria Pomorska)

zobacz wizytówkę

ul. Grzymały-Siedleckiego 20 (Pasaż Tuż Tuż)

zobacz wizytówkę

ul. Jagiellońska 39-47 (CH Focus)

zobacz wizytówkę

ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo)

zobacz wizytówkę

ul. ks. J. Schulza 3 (Sklep przyprodukcyjny)

zobacz wizytówkę

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33 (Park Handlowy Balaton)

zobacz wizytówkę

ul. Nakielska 86 (Galeria Miedzyń)

zobacz wizytówkę

ul. Rejewskiego 3 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

ul. Św. Maksymiliana Kolbego 46

zobacz wizytówkę

Bytom

Plac Tadeusza Kościuszki 1 (Agora Bytom)

zobacz wizytówkę

Chojnice

Gdańsk

al. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka)

zobacz wizytówkę

al. Rzeczypospolitej 33 (Galeria Zaspa)

zobacz wizytówkę

ul. Kołobrzeska 41c (Alfa Centrum)

zobacz wizytówkę

ul. Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze)

zobacz wizytówkę

ul. Przywidzka 7 (Rental Park)

zobacz wizytówkę

ul. Rajska 10 (GH Madison)

zobacz wizytówkę

ul. Schuberta 102A (GH Morena)

zobacz wizytówkę

ul. Spacerowa 48 (CH Osowa)

zobacz wizytówkę

ul. Szczęśliwa 3 (CH Gdańsk)

zobacz wizytówkę

ul. Złota Karczma 26 (Park Handlowy Matarnia)

zobacz wizytówkę

Gdynia

Al. Zwycięstwa 256 (CH Klif)

zobacz wizytówkę

Plac Górnośląski 6

zobacz wizytówkę

ul. 10 Lutego 11 (CH Batory)

zobacz wizytówkę

ul. Bosmańska 45 (Pasaż Handlowy Bosman)

zobacz wizytówkę

ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera)

zobacz wizytówkę

ul. Płk. Dąbka 338 (CH Szperk)

zobacz wizytówkę

Gniezno

Gorzów Wielkopolski

ul. Generała Dąbrowskiego 26

zobacz wizytówkę

Grudziądz

Iława

ul. Jana III Sobieskiego 14/4

zobacz wizytówkę

Inowrocław

ul. Biskupa Antoniego Laubitza 3

zobacz wizytówkę

ul. Solna 20 (PH S1)

zobacz wizytówkę

ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

zobacz wizytówkę

Janki

ul. Mszczonowska 3 (CH Janki)

zobacz wizytówkę

Jelenia Góra

Al. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

zobacz wizytówkę

ul. Podwale 25 (CH Nowy Rynek)

zobacz wizytówkę

Kalisz

ul. Górnośląska 44-46

zobacz wizytówkę

ul. Górnośląska 82 (Galeria Amber)

zobacz wizytówkę

Katowice

Plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2 (Budynek dworca PKP)

zobacz wizytówkę

ul. Chorzowska 107 (Galeria Silesia City Center)

zobacz wizytówkę

Kielce

ul. Massalskiego 3 (Pasaż Świętokrzyski)

zobacz wizytówkę

ul. Świętokrzyska 20 (Galeria Echo)

zobacz wizytówkę

Kołobrzeg

Konin

Koszalin

Legionowo

ul. marsz. J. Piłsudskiego 28 (wejście od ul. Sowińskiego)

zobacz wizytówkę

Leszno

Al. Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno)

zobacz wizytówkę

ul. Waleriana Wróblewskiego 8 (Galeria Starówka)

zobacz wizytówkę

Lipnik

Londyn

St. Nicholas Way, Sutton SM1 1AY

zobacz wizytówkę

Lubin

ul. Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

zobacz wizytówkę

Lublin

Aleja W. Witosa 32 (GH Atrium Felicity)

zobacz wizytówkę

ul. Władysława Orkana 6 (Galeria Orkana)

zobacz wizytówkę

Łomianki

ul. Brukowa 25 (Galeria Łomianki)

zobacz wizytówkę

Łódź

al. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki)

zobacz wizytówkę

Armii Krajowej 39 (PARK HANDLOWY)

zobacz wizytówkę

Traktorowa 56 (PARK HANDLOWY)

zobacz wizytówkę

ul. J. Karskiego 5 (CH Manufaktura)

zobacz wizytówkę

ul. Józefa Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)

zobacz wizytówkę

ul. Jugosłowiańska 1a (Galeria Nowosolna)

zobacz wizytówkę

ul. Pabianicka 245 (CH Port)

zobacz wizytówkę

Marki

ul. Józefa Piłsudskiego 1 (CH M1)

zobacz wizytówkę

Nakło n/ Notecią

Olsztyn

al. Piłsudskiego 16 (Aura Centrum Olsztyna)

zobacz wizytówkę

Osielsko

ul. Szosa Gdańska 49 (Galeria Osielsko)

zobacz wizytówkę

Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 3B/31

zobacz wizytówkę

Piaseczno

ul. Puławska 46 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

Piła

ul. 14 Lutego 26 (Galeria VIVO!PIŁA)

zobacz wizytówkę

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 123 (Focus Mall)

zobacz wizytówkę

Płock

ul. Wyszogrodzka 140 (CH Auchan) (09-410)

zobacz wizytówkę

Poznań

Malwowa 162 (CH MALLWOWA)

zobacz wizytówkę

Osiedle Bolesława Chrobrego 24

zobacz wizytówkę

ul. Górecka 30 (GH Panorama)

zobacz wizytówkę

ul. Matyi 2 (CH AVENIDA POZNAŃ)

zobacz wizytówkę

ul. Pleszewska 1 (CH Posnania)

zobacz wizytówkę

ul. Półwiejska 32 (Stary Browar)

zobacz wizytówkę

ul. Szwajcarska 14 (CH M1)

zobacz wizytówkę

Pruszcz Gdański

Pruszków

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)

zobacz wizytówkę

Rumia

ul. Grunwaldzka 108 (CH Port Rumia)

zobacz wizytówkę

Sochaczew

ul. Warszawska 119 (Sonata Park)

zobacz wizytówkę

Sopot

ul. Bohaterów Monte Cassino 19

zobacz wizytówkę

Stare Miasto

ul. Ogrodowa 31 (CH Ferio)

zobacz wizytówkę

Stargard

ul. Bolesława Chrobrego 8 (Galeria Starówka)

zobacz wizytówkę

Starogard Gdański

Al. Niepodległości 2

zobacz wizytówkę

Suchy Las

ul. Obornicka 85 (Galeria Sucholeska)

zobacz wizytówkę

Szczecin

Aleja Wyzwolenia 18/20 (CH Galaxy)

zobacz wizytówkę

ul. Andrzeja Struga 42 (Outlet Park)

zobacz wizytówkę

ul. Mieszka I 73 (CH OMNI Molo)

zobacz wizytówkę

Szczecinek

Śrem

Świecie

ul. Cukrowników 1 (Multibox Świecie)

zobacz wizytówkę

Tczew

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)

zobacz wizytówkę

Toruń

ul. Broniewskiego 61-63 (Park Handlowy S1)

zobacz wizytówkę

ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza)

zobacz wizytówkę

ul. Grudziądzka 162 (CH Kometa)

zobacz wizytówkę

ul. Olsztyńska 8 (CH Bielawy)

zobacz wizytówkę

ul. Żółkiewskiego 15 (CH Copernicus)

zobacz wizytówkę

Turek

ul. Milewskiego 7 (Park Handlowy Karuzela)

zobacz wizytówkę

Wałbrzych

ul. 1 Maja 64 (Galeria Victoria)

zobacz wizytówkę

Warszawa

al. Jana Pawła II 82 (Westfield Arkadia)

zobacz wizytówkę

Al. Jerozolimskie 148 (CH Reduta)

zobacz wizytówkę

aleja Komisji Edukacji Narodowej 92

zobacz wizytówkę

ul. Dzieci Warszawy 31

zobacz wizytówkę

ul. Emila Fieldorfa 41 (CH Gocław)

zobacz wizytówkę

ul. Górczewska 124 (CH Wola Park)

zobacz wizytówkę

ul. Głębocka 15 (Galeria Atrium Targówek)

zobacz wizytówkę

ul. Kaliszówka 2 (01-909)

zobacz wizytówkę

ul. Powsińska 31 (Sadyba Best Mall)

zobacz wizytówkę

ul. Powstańców Śląskich 108A lokal 14

zobacz wizytówkę

ul. Puławska 2 (CH Plac Unii)

zobacz wizytówkę

ul. Rembielińska 20 (Galeria Renova)

zobacz wizytówkę

ul. Stanisława Kazury 1

zobacz wizytówkę

ul. Targowa 72 (Galeria Wilenska)

zobacz wizytówkę

ul. Wołoska 12 (Galeria Mokotów)

zobacz wizytówkę

Wągrowiec

Włocławek

ul. Kilińskiego 3 (CH Wzorcownia)

zobacz wizytówkę

Wołomin

ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

zobacz wizytówkę

Wrocław

Plac Dominikański 3 (Galeria Dominikańska)

zobacz wizytówkę

Sucha 1 (CH Wroclavia)

zobacz wizytówkę

ul. Bolesława Krzywoustego 126 (CH Korona)

zobacz wizytówkę

ul. Czekoladowa 5-22 (Aleja Bielany)

zobacz wizytówkę

ul. Legnicka 58 (Magnolia Park)

zobacz wizytówkę

ul. Swojczycka 69 (Swoja Olimpia)

zobacz wizytówkę

ul. Zakładowa 2 (E. Leclerc)

zobacz wizytówkę

Września

Zielona Góra

Żnin

Dzisiaj jest piątek 19 lipca. Imieniny obchodzą: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin, Zdziesuł, Piotr