Polityka prywatności

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA LUB DOKONUJĄCYCH REZERWACJI W RESTAURACJACH, KAWIARNIACH, HOTELACH I APARTAMENTACH


W związku ze złożonym przez Państwo zamówieniem lub dokonaną rezerwacją, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy oraz jej wykonania oraz dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń związanych z umową i następujący po nim okres miesiąca. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REKLAMACJE


W związku ze złożoną przez Państwa reklamacją, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. art. 1 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby procesu obsługi reklamacji i oraz dla celów rachunkowych, a w formie spseudonimizowanej także dla analizy jakości produktów. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, a jeśli reklamacja składana jest w punkcie współpracującym z Cukiernią – podmiot prowadzący ten punkt. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY IMIENNY RACHUNEK LUB FAKTURĘ


W związku wystawioną na Państwa rzecz imienną fakturą lub rachunkiem, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów rachunkowych, przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH LUB PUBLIKACJĘ WIZERUNKU


W związku z wyrażoną przez Państwo zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocji towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM


W związku Państwa obecnością w pomieszczeniach Cukierni SOWA w Bydgoszczy mógł zostać zarejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego Państwa wizerunek. W związku z tym, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane będą dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Cukiernię SOWA sp. z o.o. w Bydgoszczy na szkodę. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od zarejestrowania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE


W związku z przesłaną przez Państwo aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia, administratorem danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy oraz ewentualnej zgody, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca ma prawo ich żądania na podstawie art. 22[1]§ 1 Kodeksu pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH SWOJE DANE W INNYCH SPRAWACH


Ponieważ skontaktowali się Państwo z Cukiernią SOWA w Bydgoszczy w sprawach innych, niż zawarcie umowy i wykonanie umowy, ubieganie się o zatrudnienie, otrzymanie rachunku lub reklamacja, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez zarząd – Adama Sowa, Michała Sowa, Aleksandra Sowa – Trzebińską, NIP: 9671053672 | REGON: 092471251 | KRS: 0000923230 | BDO: 000021931 | kapitał zakładowy: 15 000 000 zł. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i do czasu załatwienia Państwa sprawy, a w każdym wypadku do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia Sowa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla załatwienia sprawy, w związku z którą się Państwo z nami skontaktowali.

 

 

Znajdź cukiernię

Lokalizuj  

Berlin

Westfälische Str. 32

zobacz wizytówkę

Białe Błota

ul. Szubińska 8 (Biedronka)

zobacz wizytówkę

Białystok

ul. Hetmańska 16 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka)

zobacz wizytówkę

ul. Miłosza 2 (CH Atrium Biała)

zobacz wizytówkę

ul. Świętojańska 15 (Alfa Centrum)

zobacz wizytówkę

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park Bielsko-Biała)

zobacz wizytówkę

ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera)

zobacz wizytówkę

Bydgoszcz

al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady)

zobacz wizytówkę

ul. Fordońska 141 (CH Galeria Pomorska)

zobacz wizytówkę

ul. Jagiellońska 39-47 (CH Focus)

zobacz wizytówkę

ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo)

zobacz wizytówkę

ul. ks. J. Schulza 3 (Sklep przyprodukcyjny)

zobacz wizytówkę

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33 (Park Handlowy Balaton)

zobacz wizytówkę

ul. Mostowa 4 (Lodziarnia Sowa)

zobacz wizytówkę

ul. Nakielska 86 (Galeria Miedzyń)

zobacz wizytówkę

ul. Rejewskiego 3 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

ul. Św. Maksymiliana Kolbego 46

zobacz wizytówkę

Bytom

Plac Tadeusza Kościuszki 1 (Agora Bytom)

zobacz wizytówkę

Chojnice

Gdańsk

al. Grunwaldzka 141 (Galeria Baltycka)

zobacz wizytówkę

al. Rzeczypospolitej 33 (Galeria Zaspa)

zobacz wizytówkę

ul. Kołobrzeska 41c (Alfa Centrum)

zobacz wizytówkę

ul. Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze)

zobacz wizytówkę

ul. Przywidzka 7 (Rental Park)

zobacz wizytówkę

ul. Rajska 10 (GH Madison)

zobacz wizytówkę

ul. Schuberta 102A (GH Morena)

zobacz wizytówkę

ul. Spacerowa 48 (CH Osowa)

zobacz wizytówkę

ul. Złota Karczma 26 (Park Handlowy Matarnia)

zobacz wizytówkę

Gdynia

Al. Zwycięstwa 256 (CH Klif)

zobacz wizytówkę

Plac Górnośląski 6

zobacz wizytówkę

ul. 10 Lutego 11 (CH Batory)

zobacz wizytówkę

ul. Bosmańska 45 (Pasaż Handlowy Bosman)

zobacz wizytówkę

ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera)

zobacz wizytówkę

ul. Kcyńska 27 (CH Tesco Chylonia)

zobacz wizytówkę

ul. Nowowiczlińska 35 (CH Tesco)

zobacz wizytówkę

ul. Płk. Dąbka 338 (CH Szperk)

zobacz wizytówkę

Gniezno

Gorzów Wielkopolski

ul. Generała Dąbrowskiego 26

zobacz wizytówkę

Grudziądz

Iława

ul. Jana III Sobieskiego 14/4

zobacz wizytówkę

Inowrocław

ul. Biskupa Antoniego Laubitza 3

zobacz wizytówkę

ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

zobacz wizytówkę

Janki

ul. Mszczonowska 3 (CH Janki)

zobacz wizytówkę

Jelenia Góra

Al. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

zobacz wizytówkę

ul. Podwale 25 (CH Nowy Rynek)

zobacz wizytówkę

Kalisz

ul. Górnośląska 44-46

zobacz wizytówkę

ul. Górnośląska 82 (Galeria Amber)

zobacz wizytówkę

Katowice

Plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2 (Budynek dworca PKP)

zobacz wizytówkę

ul. Chorzowska 107 (Galeria Silesia City Center)

zobacz wizytówkę

Kielce

ul. Massalskiego 3 (Pasaż Świętokrzyski)

zobacz wizytówkę

ul. Świętokrzyska 20 (Galeria Echo)

zobacz wizytówkę

Kołobrzeg

Konin

Koszalin

Legionowo

ul. marsz. J. Piłsudskiego 28 ((wejście od ul. Sowińskiego))

zobacz wizytówkę

Leszno

Al. Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno)

zobacz wizytówkę

Lipnik

Londyn

32-33 High Street, Ealing Broadway

zobacz wizytówkę

St. Nicholas Way, Sutton SM1 1AY

zobacz wizytówkę

Lubin

ul. Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

zobacz wizytówkę

Lublin

Aleja W. Witosa 32 (GH Atrium Felicity)

zobacz wizytówkę

ul. Władysława Orkana 6 (Galeria Orkana)

zobacz wizytówkę

Łomianki

ul. Brukowa 25 (Galeria Łomianki)

zobacz wizytówkę

Łódź

al. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki)

zobacz wizytówkę

Traktorowa 56 (PARK HANDLOWY)

zobacz wizytówkę

ul. J. Karskiego 5 (CH Manufaktura)

zobacz wizytówkę

ul. Józefa Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)

zobacz wizytówkę

ul. Jugosłowiańska 1a (Galeria Nowosolna)

zobacz wizytówkę

ul. Pabianicka 245 (CH Port)

zobacz wizytówkę

ul. Tuwima 15 (Solaris Park)

zobacz wizytówkę

Marki

ul. Józefa Piłsudskiego 1 (CH M1)

zobacz wizytówkę

Nakło n/ Notecią

Olsztyn

al. Piłsudskiego 16 (Aura Centrum Olsztyna)

zobacz wizytówkę

Osielsko

ul. Szosa Gdańska 49 (Galeria Osielsko)

zobacz wizytówkę

Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 3B/31

zobacz wizytówkę

Piaseczno

ul. Puławska 46 (CH Auchan)

zobacz wizytówkę

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 123 (Focus Mall)

zobacz wizytówkę

Płock

ul. Wyszogrodzka 140 (CH Auchan) (09-410)

zobacz wizytówkę

Poznań

Pruszcz Gdański

Pruszków

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)

zobacz wizytówkę

Rumia

ul. Grunwaldzka 108 (CH Port Rumia)

zobacz wizytówkę

Sochaczew

ul. Warszawska 119 (Sonata Park)

zobacz wizytówkę

Sopot

ul. Bohaterów Monte Cassino 19

zobacz wizytówkę

Stare Miasto

ul. Ogrodowa 31 (CH Ferio)

zobacz wizytówkę

Stargard

ul. Bolesława Chrobrego 8 (Galeria Starówka)

zobacz wizytówkę

Starogard Gdański

Suchy Las

ul. Obornicka 85 (Galeria Sucholeska)

zobacz wizytówkę

Szczecin

Aleja Wyzwolenia 18/20 (CH Galaxy)

zobacz wizytówkę

ul. Andrzeja Struga 42 (Outlet Park)

zobacz wizytówkę

ul. Mieszka I 73 (CH Atrium Molo)

zobacz wizytówkę

Szczecinek

Śrem

Świecie

ul. Cukrowników 1 (Multibox Świecie)

zobacz wizytówkę

Tczew

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)

zobacz wizytówkę

Toruń

ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza)

zobacz wizytówkę

ul. Grudziądzka 162 (CH Kometa)

zobacz wizytówkę

ul. Olsztyńska 8 (CH Bielawy)

zobacz wizytówkę

ul. Żółkiewskiego 15 (CH Copernicus)

zobacz wizytówkę

Turek

ul. Milewskiego 7 (Park Handlowy Karuzela)

zobacz wizytówkę

Wałbrzych

ul. 1 Maja 64 (Galeria Victoria)

zobacz wizytówkę

Warszawa

al. Jana Pawła II 82 (CH Arkadia)

zobacz wizytówkę

Al. Jerozolimskie 148 (CH Reduta)

zobacz wizytówkę

aleja Komisji Edukacji Narodowej 92

zobacz wizytówkę

ul. Dzieci Warszawy 31

zobacz wizytówkę

ul. Emila Fieldorfa 41 (CH Gocław)

zobacz wizytówkę

ul. Górczewska 124 (CH Wola Park)

zobacz wizytówkę

ul. Grochowska 207 (GH Rondo Wiatraczna)

zobacz wizytówkę

ul. Głębocka 15 (Galeria Atrium Targówek)

zobacz wizytówkę

ul. Powsińska 31 (Sadyba Best Mall)

zobacz wizytówkę

ul. Powstańców Śląskich 108A lokal 14

zobacz wizytówkę

ul. Puławska 2 (CH Plac Unii)

zobacz wizytówkę

ul. Rembielińska 20 (Galeria Renova)

zobacz wizytówkę

ul. Stanisława Kazury 1

zobacz wizytówkę

ul. Światowida 17 (Galeria Północna)

zobacz wizytówkę

ul. Targowa 72 (Galeria Wilenska)

zobacz wizytówkę

ul. Wołoska 12 (Galeria Mokotów)

zobacz wizytówkę

Wągrowiec

Włocławek

ul. Kilińskiego 3 (CH Wzorcownia)

zobacz wizytówkę

Wołomin

ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

zobacz wizytówkę

Wrocław

al. Hallera 52 (CH Borek)

zobacz wizytówkę

Plac Dominikański 3 (Galeria Dominikańska)

zobacz wizytówkę

ul. Bolesława Krzywoustego 126 (CH Korona)

zobacz wizytówkę

ul. Czekoladowa 5-22 (Aleja Bielany)

zobacz wizytówkę

ul. Legnicka 58 (Magnolia Park)

zobacz wizytówkę

ul. Strzegomska 194 (CH Viktor)

zobacz wizytówkę

ul. Swojczycka 69 (Swoja Olimpia)

zobacz wizytówkę

ul. Zakładowa 2 (E. Leclerc)

zobacz wizytówkę

Września

Zielona Góra